top of page
Zoeken
  • Stichting Behoud Erfgoed

Brief aan ALLE betrokkenen, 16 Juli, 2019

Aan alle betrokkenen van het deelproject “Vaarverbinding ’s-Gravelandse Vaart” binnen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.


Geachte heer, mevrouw,


Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Naar aanleiding van de plannen, neergelegd in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen hebben wij als omwonenden van de ’s-Gravelandse Vaart de Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart opgericht. Inmiddels vertegenwoordigen wij de overgrote meerderheid van de aanwonenden en extra daarbij een groot aantal sympathisanten die elders wonen.

Op 26 juni jl. heeft een vertegenwoordiger van de Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart bij het inspreken tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad van Wijdemeren geciteerd uit rapporten van ingenieursbureau Witteveen+Bos. De citaties waren bedoeld om aan te tonen dat reeds in 2012 een negatief advies werd gegeven over het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandse Vaart.

Omdat deze kwestie opnieuw op de agenda is gezet in het Gebiedsakkoord waren wij verrast te zien dat de rapporten van Witteveen+Bos onvermeld zijn in het akkoord. Tevens bleek tijdens het inspreken dat ook de leden van de gemeenteraad geen of slechts gedeeltelijk kennis hadden van deze rapporten. Daarom mailen wij u, wellicht ten overvloede, de volledige rapportage van Witteveen+Bos. U ontvangt deze separaat via SendTransfer, de rapporten zijn 14 dagen te downloaden, wanneer u bent verhinderd binnen deze periode te downloaden/reageren, sturen wij u de rapporten graag separaat toe. U kunt dit via een “reply-mail” aangeven).

In de rapporten van Witteveen+Bos staat onder andere:

Dat de belasting door de recreatievaart in de vorm van golven en retourstroming zodanig is dat er ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen om oevers en funderingen te beschermen. Dat er onvoldoende informatie beschikbaar is over de beschoeiingen en de funderingen die ook als oeverbescherming dienstdoen. Voor zover bekend is de meeste bebouwing gefundeerd op stroken met een maximale diepte van 1 meter onder maaiveld en dit zeer gevoelig is voor beweging van de ondergrond.Dat de voorwaarden voor een goede plantengroei niet goed samengaan met recreatievaart en dat de waterkwaliteit verslechterd door slibopwerveling en daarmee de ontwikkeling van de oeverzones wordt gefrustreerd.Dat recreatievaart in de ’s-Gravelandse Vaart alleen realiseerbaar is wanneer de doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW) worden verlaagd. In stukken van het Hoogheemraadschap staat: “Conform beleidsafspraken wordt niet overgegaan tot doelverlaging”. Redenen voor eventuele doelverlaging dienen te liggen in de orde van: “groot maatschappelijk belang of handhaving van veiligheid”. Recreatievaart dient geen van deze doelen.

Wij gaan ervan uit dat u alleen op basis van volledige informatie een juiste en weloverwogen beslissing kunt en wilt nemen.

Gaarne treden wij na het reces persoonlijk met u in contact om e.e.a. verder toe te lichten.

Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet. Voor het maken van een afspraak neemt u gerust contact op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

Richard van Noord

Secretaris, Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

06 – 83 99 44 43

e-mail: erfgoedsgv@gmail.com

website: www.behouddevaart.nl


Deze mail is verstuurd naar de volgende betrokkenen:

            Programmamanager Oostelijke Vechtplassen

            Voorzitter Gebiedsbijeenkomsten

            Projectleider Kortenhoef-Oost

            Projectleider Vaarverbinding ’s Gravelandse Vaart

            Gedeputeerden Provincie Noord-Holland

            Wethouder Gemeente Wijdemeren

            College B&W en gemeenteraadsleden Gemeente Wijdemeren

            Bestuur Waternet

            Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

            Bestuur Natuurmonumenten &

            Ledencommissies N-H en Utrecht,

Communicatieverantwoordelijken Natuurmonumenten


10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page