top of page

Privacy Policy

Privacy Policy van de Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

De Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaalnodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Als Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, gerichte mailberichten of schriftelijke uitnodigingen.

De grondslag voor deze informatieverstrekking bestaat uit uw mondelinge dan wel schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Internet, LinkedIn, Facebook, Instagram en/of emailcorrespondentie.


Voor de bovenstaande doelstelling levert u de Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart de volgende persoonsgegevens:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-Eventuele organisatie waaraan u bent verbonden;

-mobiel of vast telefoonnummer;

-E-mailadres.

-Uw evt. wens om voor de Stichting op vrijwillige basis werkzaamheden uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens de Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Bewaartermijn

De Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Afmelden

Wilt u zich afmelden als donateur/deelnemer en/of voor communicatie via e-mail, stuurt u a.u.b. een e-mail naar erfgoedsgv@gmail.com.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart

erfgoedsgv@gmail.comof 06 83 99 44 43

bottom of page