top of page
e5af1f49-b10b-4d42-8f05-6867f1ae6971.jpg

Natuur

Planten: beschermde planten zoals de Tongvaren zijn aangetroffen langs de Vaarten. Beschermde planten zoals de Zwanenbloem, Dotterbloem, gewone Vogelmelk en grote Kaardebol groeien langs de watergangen.

Zoogdieren: langs de Vaarten zijn licht tot zwaar beschermde zoogdieren waargenomen zoals de haas, hermelijn, vos en mol. In de Vaart Noord is de zwaar beschermde otter rond de faunapassage na 30 jaar teruggekeerd (voor het eerst op webcam vastgelegd in 2016). Vanaf maart t/m april gebruiken verschillende soorten de passage met als doel zich voort te gaan planten. In de periode dat jonge dieren zwervend op zoek gaan naar nieuw leefgebied, vanaf juni t/m september, wordt de passage wederom veel gebruikt.

Vleermuizen: Waarnemingen tonen een grote verscheidenheid aan soorten aan, rond de Vaarten. De wateren zijn onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen, zij gebruiken de lijnvormige wateren als vliegroutes.

Vogels: Waargenomen vogelsoorten langs de Vaarten met name Vaart Noord is o.a. de Roerdomp, Wilde Zwaan, Snor en Middelste Zaagbek. Er zijn ook beschermde nesten (jaarrond) waargenomen van o.a. de Buizerd, Huismus en Slechtvalk. Voor vogels met beschermde nesten is het plangebied een foerageer, rust- en broedgebied. Het verstoren van broedende vogels is niet toegestaan en dient zodoende voorkomen te worden. Gedurende het broedseizoen maart t/m juli dient te verstoring voorkomen te worden!

Reptielen: In het plangebied zijn zwaar beschermde soorten zoals de Hazelworm, Ringslag en Adder waargenomen en blijkt het een geschikt leefgebied te zijn.

Amfibieën: De zwaar beschermde Heikikker, Rugstreeppad, kamsalamander en Poelkikker zijn op enige afstand van de Vaarten aangetroffen. De aanwezigheid van licht beschermde soorten in de Vaarten is zeer aannemelijk.

Vissen: Uit waarneming blijkt dat beschermde soorten zoals de kleine Modderkruiper, Rivierdonderpad en de Bittervoorn in de planlocaties zijn waargenomen. Deze soorten vinden met name langs de Vaarten een geschikt leefgebied. Dit zijn beschermde soorten, die zich niet kunnen handhaven ten gevolge van vaarbewegingen met kleine sloepen.

HET VAARSEIZOEN VALT SAMEN MET HET BROED- EN ZWERFSEIZOEN!

Bronnen:

Haalbaarheidsonderzoek vaarrecreatie vervolg fase 1 van Witteveen+Bos 2014 en https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23077

foto Vaart anderder einde .jpg

Beschermd dorpsgezicht

De ’s-Gravelandse Vaart maakt expliciet deel uit van het beschermde dorpsgezicht van ’s-Graveland. De Vaart vormde immers een belangrijke basis voor het ontstaan van de landgoederen in het gebied als afvoerkanaal van grond die vrijkwam bij de afgravingen om het gebied geschikt te maken voor landerijen.

 

Het gebied heeft binnen de Nederlandse grenzen een zeer hoge cultuurhistorische waarde: het is uniek in ons land.

De gemeente heeft de plicht om zorg te dragen voor de bescherming van de waardevolle elementen in het gebied, waaronder de Vaart.

In het bestemmingsplan Kern ‘s-Graveland en Landgoederen is daarom een dubbelbestemming “Waarde – Cultuurhistorie “opgenomen naast de bestemming “Water”.

 

Op verzoek van Gedeputeerde Staten en de Rijksplanologische Commissie is de sluiskom van de Noordersluis hierbij opgenomen.

 

De landgoederen, de lintbebouwing inclusief de Vaart én de bijbehorende westoever zijn in 1986 aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

 

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed

Wat is de Kader Richtlijn Water? (KRW)

‘s-Gravelandse Vaart Midden en Noord

De Kader Richtlijn Water is een richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater moet waarborgen. De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater moet zodanig zijn dat er met zo min mogelijk zuivering, drinkwater gemaakt kan worden. Daarnaast heeft ook het behoud van ecologie, zoals de aanwezigheid van bepaalde planten- en vissensoorten, een prominente plek binnen de KRW.

 

Voor de ’s-Gravelandse Vaart is onderzocht of een doelverlaging van de KRW-uitgangspunten een optie is om recreatievaart toe te staan.

Het antwoordt hierop luidt: NEE! Doelverlaging kan alleen worden toegepast voor (Art. 4.5 KRW)    

  • groot maatschappelijk belang,

  • handhaving van veiligheid,

  • voor groter nut voor de gezondheid van de mens,

  • duurzame ontwikkeling

 

Realiseren van recreatievaart ligt niet in deze orde van grootte.

 

Bron: Haalbaarheidsonderzoek vaarrecreatie vervolgfase 1, mogelijkheden vaarrecreatie – KRW en Natura 2000 van Witteveen+Bos 2014

Lozen toiletwater

boot.jpeg

Vuilwater blijft een issue in de watersport. Iedereen krijgt ermee te maken en de Europese wetgeving stelt dat al het water in 2015 schoon moet zijn. Maar wat doe je nu met jouw vieze toiletwater? Sinds 1 januari 2009 is er een lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaart van kracht. Maar een verplichting om een vuilwatertank aan boord te hebben is er niet, je bent zelf verantwoordelijk voor het opvangen van je toiletwater. Zo vertrouwt de overheid op de goedheid van de mens.

 

Jaarlijks worden veel mensen ziek door het zwemmen in recreatiewater, deze gezondheidsproblemen worden voor een deel veroorzaakt door de pleziervaart die hun toiletwater lozen. Hoewel het vaak om kleine lozingen gaat is dit bij elkaar toch een grote poel van toiletwater die vrijkomt in recreatiewater.

In Breukelen heeft jachthaven Van Heusden een pompinstallatie geplaatst. Barbara van Heusden: “Ja, we hebben een installatie, maar het gebruik ?….. dan zal ik de muntjes eens moeten tellen. Het blijkt dat de installatie ongeveer één keer per week wordt gebruikt, men loost gewoon buiten.”

 

Waterpolitie: wij controleren niet.

Volgens Bouke Jansma, beleidsmedewerker van de Waterpolitie is controle niet eens mogelijk. “We kunnen niet zien of er geloosd wordt en een vuilwatertank is niet verplicht. We zouden kunnen bekeuren als we iemand op heterdaad betrappen, maar dat is puur theoretisch. We staan wel achter de maatregel vanwege het effect op het milieu en het bewust maken van mensen, maar controle, nee.”

 

Bronnen: https://motorboot.watersporters.nl/bootmateriaal/afvalwater/

http://www.watersportalmanak.nl/nieuws/53098-waterpolitie-geen-controle-op-

bottom of page