top of page
Zoeken
  • Stichting Behoud Erfgoed

Reactie Provincie Noord-Holland

Stichting Behoud Erfgoed's-Graveland sevaart De heer R. van Noord Zuidereinde I 38a 1243KL 's GravelandBetreft:'s-Gravelandsevaart


Geachte heer van Noord,


Op 20 november 2019 is in de stuurgroep OostelUke Vechtplassen debrief van Stichting Behoud Erfgoed 's-Gravelandse Vaart behandeld waarin u uitleg gaf over uw Sitichting en uw zorgen en bezwaren m.b.t. het plan om de 's-Gravelandse Vaart bevaarbaar te maken voor de recreatievaart. ln de brief vraagt u de stuurgroep om een aangepast vervolg traject mogelijk te maken waarin breder gekeken wordt naar eenrecreaiieve impuls voor het gebied 's-Graveland/Kortenhoef en waarbijalternatieven onderzocht worden voor het varen over de 's-Gravelandse Vaart. U geeft aan dat de stichting hierbij graag betrokken wil wordenen bereid is om op constructieve wijze hierin mee te denken. Allereerst wil ik u bedanken voor de uitgebreide brief waaruit een grotebetrokkenheid blijkt en waarin u de bezwaren en zorgen helder uiteen zet. Als voorzitter van de stuurgroep ben ik, samen met wethouder De Kloet, op woensdag 12 februari 2020 bU uw stichting langs geweest om, via een werkbezoek ter plaatste, een beter beeld te krijgen van de door u genoemde zorgpunten.De stuurgroep kan zich vinden in de door u gevraagde verruiming vande scope van het project en het betrekken van de stichting bij deverdere uitwerking. De stuurgroep heeft hierover op 20 november 2019 het volgende besloten:(1) De brief ter kennisname aan te nemen en de toekomstige projectleider 's-Gravelandsevaaft te verzoeken de stichting te betrekken in de nadere uitwerking en afbakening van het project;(2) Akkoord te gaan met verbreding van de scope van project I .2vaarverbinding 's-Gravelandsevaart, waarbij er ruimte is ommeer alternatieven te onderzoeken, waarmee het aanbod voor waterrecreatie kan worden vergroot, waarbij het bevaarbaar maken van de 's-Gravelandsevaart één van de te onderzoeken varianten voor het aanbod van waterrecreatie is. Gedeputeerde Staten Uw contactpersoonSecretariaat OVP BEL/CRNTelefoonnummer +3 I 235 I 43098Secretariaat-ovp@noord-holland. n I Verzenddatum19 februari2020Kenmerk 1152677/1359319uw kenmerk Postbus 3007 200'l DA HaarlemTelefoon (023) 5l 4 3143 Houtplein 33 2012 DE Haarlem www. noord-holland.nl

  1. Te ontwikkelen alternatieven Omdat er verschillende beelden kunnen zijn over wat wel of niet een alternatief kan zijn voor het varen op de 's-Cravelandse Vaart, geeft de stuurgroep u hierbij aanvullend het volgende mee: - waterrecreatie. Hierbij zijn alternatieven denkbaar waarbij het aanbod voor de waterrecreatie wordt vergroot zonder dat er gevaren wordt op de 's-Gravelandse Vaart. Een alternatief kan zich bijvoorbeeld richten op het creëren van nieuwe bestemmingen voor de waterrecreatie door het maken van aanlegmogelijkheden met overstappunten naar nieuwe recreatieve paden op land en door het ontwikkelen van 'water-land'-arrangementen waarbij de cultuurhistorie van's-Graveland en de buitenplaatsen wordt getoond. Te ontwikkelen alternatieven dienen een link te hebben met gebied' s-Graveland/Kortenhoef/Ankeveen. Te ontwikkelen alternatieven moeten betrekking hebben op het - Het oorspronkelijke plan varen door de 's-Gravelandse Vaart gaat mee in de alternatief ontwikkeling en wordt ook onderzocht op haalbaarheid. Resultaten van eerdere onderzoeken, zoals het door u aangehaalde onderzoek van Witteveen+Bos, dienen hierbij betrokken te worden. Hiermee ontstaat een compleet beeld van de verschillende opties waarmee de stuurgroep bU de besluiworming een zorgvuldige afweging kan maken .Daarnaastwil ik mij er hard voor maken dat bij alle alternatieven ingezet wordt op duurzame vormen van recreatie, bijvoorbeeld door het stimuleren van elektrisch varen of het varen op waterstof. Vervolgproces Wat betreft het vervolgproces hecht de stuurgroep eraan dat de MGA werkwijze gehanteerd wordt waarbij in een aantal sessies verschillende belanghebbenden (in dit geval tenminste de watersportsector, Natuurmonumenten en bewoners) gezamenlijk op zoek gaan naar alternatieven en oplossingsrichtingen. Dit vraagt van alle partuen om een open houding, respect voor de belangen van anderen en de bereidheid om oplossingsrichtingen in de breedte te verkennen zonder direct al oplossingen uit te sluiten. Het belang van de bewoners zal in de zoektocht naar alternatieven gerespecteerd worden en opgelijkwaardige wijze worden meegenomen. De gemeente Wijdemeren is gestart met de werving van een nieuweprojectleider die gedurende langere tijd (3 jaar) bij de gemeente aan de slag gaat met verschillende recreatieve projecten uit het gebiedsakkoord, waaronder dit project. De projectleider zal worden gevraagd om in overleg met belanghebbenden waaronder uw stichting het vervolgproces verder uit te werken en vast te leggen in een plan van aanpak dat ter goedkeuring aan de stuurgroep zal worden voorgelegd. lk wil u erop wijzen dat u via de bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen op de hoogte kunt blijven van de besluitvorming in regie-en stuurgroep en ook eventuele punten kunt inbrengen. ln uw schrijven van 29 november 2019 geeft u aan vooralsnog niet te willen toe tredentot de federatie. De daarbij genoemde argumentatie vraagt- wat ons betreft - om een nader gesprek tussen u, de federatie en de provincie om een aantal ondenruerpen verder door te spreken en eventuele misverstanden uit de wereld te helpen. Graag hoor ik of u daartoe bereid bent zodat het secretariaat dit gesprek kan inplannen. Daarnaast kunt u ook een schriftelijke reactie op uw brief tegemoet zien.

50 weergaven0 opmerkingen
bottom of page